Project Description

Učlanjivanje i aktivizam

Organiziranje i učlanjivanje drugih radnika u sindikat dio je svakodnevnog sindikalnog posla, i zadaća svakog člana sindikata. Kako bismo druge uvjerili da se učlane u sindikat, moramo i sami dobro poznavati razloge za članstvo u sindikatu i biti upoznati sa sindikalnom organizacijom i njezinim aktivnostima. Tečaj obrađuje razloge za članstvo u sindikatu, koncept organiziranja radnika i važnost aktivizma članova, vođenje razgovora s potencijalnim članovima, te planiranje aktivnosti učlanjivanja.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti razloge članstva u sindikatu, te upoznati postignuća sindikalnog pokreta,
 • razumjeti koncept organiziranja radnika i njegovu važnost za snagu i uspješnost sindikata,
 • naučiti kako prepoznavati potrebe radnika i unaprijediti vještinu pristupa potencijalnim članovima,
 • naučiti kako planirati aktivnosti učlanjivanja.

Pregled sadržaja:

 1. Zašto biti članom sindikata
  • Sindikalna prava kao dio ljudskih prava
  • Sindikat – to smo mi
  • Biti članom – prava i obaveze
  • Što sindikati rade danas
  • Što su sindikati postigli za radnike
  • Odgovor na argumente protiv članstva u sindikatu
 2. Organiziranje i aktivizam radnika
  • Prilagodba sindikata novim izazovima
  • Servisni i organizirajući sindikat
  • Uloga i osobine sindikalnog organizatora
  • Načela uspješnog organiziranja
  • Kako prepoznati sindikalne aktiviste i vođe
  • Aktiviranje postojećih članova
  • Različitosti u sindikatu
 3. Vođenje razgovora s potencijalnim članovima
  • Prepoznavanje potreba radnika
  • Kako pristupiti potencijalnim članovima
  • Kako prenijeti poruku o korisnosti članstva u sindikatu
  • Razgovor jedan na jedan
  • Vještina aktivnog slušanja
  • Ciljne skupine i područja djelovanja
 4. Planiranje učlanjivanja
  • Važnost planiranja
  • Planiranje radnih mjesta
  • Izrada plana učlanjivanja