Project Description

Organizacija i funkcioniranje sindikata

Zbog promjena u svijetu rada, tehnološkog razvoja i globalizacije, sindikati su danas suočeni s brojnim izazovima. Moraju se mijenjati i prilagođavati ako žele sačuvati svoju snagu i položaj u društvu. No da bismo mogli raditi na modernizaciji i reformi sindikata, ponajprije moramo dobro poznavati njegovu unutarnju strukturu i funkcioniranje. Tečaj obrađuje ulogu sindikata u suvremenom društvu, strukturu i unutarnje funkcioniranje sindikalnih organizacija, te izvore snage i moguće strategije modernizacije sindikata.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti ulogu i položaj sindikata u suvremenom društvu, te njegov odnos s drugim društveno-političkim akterima,
 • razumjeti strukturu sindikalnih organizacija, odnosno različite razine sindikalnog djelovanja,
 • razumjeti demokratsko funkcioniranje sindikata, uključujući  izbore i procese donošenja odluka,
 • razumjeti izazove s kojima se suočava suvremeni sindikat i moguće strategije modernizacije sindikata.

Pregled sadržaja:

 1. Uloga sindikata u suvremenom društvu
  • Bipartitni i tripartitni socijalni dijalog
  • Vizija društvene uloge sindikata sssh
  • Strukture i procesi socijalnog dijaloga u hrvatskoj
  • Industrijska demokracija
  • Utjecaj sindikata na javne politike
  • Odnos sindikata i drugih društvenih i političkih aktera
 2. Struktura sindikalnih organizacija
  • Razine sindikalnog organiziranja
  • Što radi sindikat
  • Što radi sindikalna podružnica
  • Sindikalna središnjica
  • Međunarodne sindikalne organizacije
  • Europska konfederacija sindikata i socijalni dijalog na razini europske unije
 3. Unutarnje funkcioniranje sindikata
  • Demokratsko funkcioniranje sindikata
  • Izbori i donošenje odluka u sindikatu
  • Tijela odlučivanja i funkcije u sindikalnoj podružnici
  • Tijela odlučivanja i funkcije u sindikatu
  • Tijela odlučivanja SSSH
  • Interesne skupine (sekcije) u sindikatu
 4. Izvori snage sindikata
  • Članovi i njihov doprinos snazi sindikata
  • Trendovi kretanja članstva sindikata
  • Modernizacija sindikata
  • Prilagođavanje sindikata globalnim promjenama
  • Unutarnje reforme sindikata
  • Uključivanje mladih u sindikalne aktivnosti
  • Upotreba informatičke tehnologije za sindikalni rad
  • Odnosi i savezništva s drugim akterima i organizacijama