Project Description

Uvod u kolektivno pregovaranje

Kolektivno pregovaranje o plaćama i uvjetima rada temeljna je funkcija sindikata. Stoga je razumijevanje procesa kolektivnog pregovaranja, i sadržaja kolektivnog ugovora, važno za sve sindikalne predstavnike, čak i ako izravno ne sudjeluju u procesima kolektivnog pregovaranja. Tečaj obrađuje temu na osnovnoj razini, obrađujući proces, sadržaj i pravni okvir kolektivnog pregovaranja, pripremu pregovaračkih stajališta, te ulogu sindikata u predstavljanju članova kroz kolektivno pregovaranje s poslodavcima.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

  • razumjeti ulogu kolektivnog pregovaranja u reguliranju radnih odnosa,
  • upoznati najvažnije teme pregovaranja, odnosno sadržaj kolektivnog ugovora,
  • razumjeti od čega se sastoji priprema za kolektivno pregovaranje,
  • razumjeti osnovna pravila pregovaranja i komunikacije za pregovaračkim stolom,
  • upoznati načine rješavanja zastoja u pregovorima,
  • razumjeti ulogu sindikata u informiranju članova o kolektivnim pregovorima i nadzoru primjene kolektivnog ugovora.

Pregled sadržaja:

  1. Uvod u kolektivno pregovaranje
    • Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje
    • Pristupi i stilovi kolektivnog pregovaranja
    • Koristi kolektivnog pregovaranja
    • Pravni okvir kolektivnog pregovaranja
    • Načela i temeljna pravila kolektivnog pregovaranja
  2. Kolektivni ugovori
    • Kolektivni ugovor i stranke kolektivnog ugovora
    • Razine sklapanja i primjene kolektivnih ugovora
    • Reprezentativnost sindikata
    • Sadržaj kolektivnih ugovora
    • Obvezni i normativni dio kolektivnog ugovora
    • Promjene u svijetu rada i nove teme kolektivnog pregovaranja
  3. Priprema za pregovore
    • Faze kolektivnog pregovaranja
    • Sastav pregovaračkog odbora i timski rad
    • Prikupljanje i analiza informacija
    • Priprema prijedloga i pregovaračke taktike
  4. Vođenje pregovora za pregovaračkim stolom
    • Uvodna faza
    • Interakcija
    • Vještine komuniciranja za pregovaračkim stolom
    • Završetak procesa pregovora
  5. Rješavanje zastoja u pregovorima
    • Posredovanje
    • Mirenje
    • Štrajk
    • Isključenje s rada
    • Arbitraža
  6. Aktivnosti nakon potpisivanja kolektivnog ugovora
    • Objava i evidencija kolektivnog ugovora
    • Informiranje članova o sadržaju potpisanog ugovora
    • Nadzor primjene kolektivnog ugovora
    • Tumačenje odredbi kolektivnog ugovora
    • Kršenja kolektivnog ugovora