Project Description

Zdravlje, sigurnost i dostojanstvo na radu

Zaštita zdravlja, sigurnosti i dostojanstva na radu ubraja se u temeljna radna prava. Sigurna radna mjesta koja ne ugrožavaju fizičko ni psihičko zdravlje radnika ključan su dio koncepta dostojanstvenog rada koji zagovaraju sindikati. Sadržaj tečaja obuhvaća uvod u zaštitu na radu, ulogu sindikata na području zaštite na radu, te diskriminaciju i mobing, uključujući mjere zaštite radnika i postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima povrede ljudskoga dostojanstva na radu.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • upoznati se s osnovnim pojmovima zaštite na radu,
 • razumjeti ulogu i odgovornost radnika, poslodavca i sindikata na području zaštite na radu,
 • naučiti prepoznavati različite vrste diskriminacije i mobinga,
 • upoznati se s mogućnostima zaštite prava članova izloženih diskriminaciji i mobingu.

Pregled sadržaja:

 1. Uvod u zaštitu na radu
  • Osnovni pojmovi zaštite na radu
  • Odgovornost za zaštitu na radu
  • Tko je tko u zaštiti na radu
  • Inspekcija rada
  • Uloga prevencije u zaštiti na radu
  • Obaveze poslodavca
  • Obaveze radnika
 2. Povjerenik radnika za zaštitu na radu
  • Odgovornosti i prava povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • Suradnja sa sindikatom
 3. Sindikat i zaštita na radu
  • Uloga sindikalnog povjerenika u zaštiti na radu
  • Suradnja s povjerenikom radnika za zaštitu na radu
  • Odnos s drugim subjektima zaštite na radu
 4. Diskriminacija
  • Što je to diskriminacija
  • Pravni okvir zaštite od diskriminacije u hrvatskoj
  • Izravna i neizravna diskriminacija
  • Uznemiravanje
  • Segregacija
  • Poticanje na diskriminaciju
  • Pozitivna diskriminacija
  • Najčešće osnove diskriminacije u radnim odnosima
  • Pravna zaštita i postupci pred sudovima
  • Sindikat i borba protiv diskriminacije
 5. Mobing
  • Što je to mobing
  • Pojavni oblici mobinga
  • Vrste mobinga
  • Faze mobinga
  • Zdravstvene i socijalne posljedice
  • Prevencija mobinga
  • Pravna zaštita i sudski postupci