Uvod u ovlasti i rad radničkog vijeća

Radnička vijeća su važan dodatni alat koji kao sindikati možemo koristiti u borbi za bolja prava i uvjete rada radnika. Tečaj obrađuje koncept sudjelovanja radnika u odlučivanju, ulogu i ovlasti radničkih vijeća te uvod u njihov rad i funkcioniranje

Tečaj  je namijenjen novim članovima radničkih vijeća i sindikalnim povjerenicima u funkciji radničkog vijeća, odnosno predstavlja prvi stupanj osposobljavanja na ovom području

Ciljevi

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti pojam sudjelovanja radnika u odlučivanju, te razliku između sindikalnih i ostalih radničkih predstavnika,
 • naučiti razlikovati prava na obavješćivanje, savjetovanje i suodlučivanje,
 • upoznati se s principima provođenja izbora za radnička vijeća,
 • upoznati se s temeljnim ovlastima radničkog vijeća,
 • upoznati se s obavezom informiranja radnika o radu radničkog vijeća i održavanja skupa radnika,
 • upoznati se s uvjetima za rad koja je poslodavac dužan osigurati radničkom vijeću,
 • razumjeti odnos i suradnju radničkog vijeća i sindikata.

Pregled sadržaja

 • Oblici sudjelovanja radnika u odlučivanju u Hrvatskoj
 • Sindikat i ostali radnički predstavnici
 • Izbori za radnička vijeća
 • Preuzimanje ovlasti radničkog vijeća od strane sindikalnog povjerenika
 • Temeljne ovlasti radničkog vijeća
 • Nadzor
 • Pravo na obavješćivanje ( informiranje)
 • Kako tražiti podatke na koje radničko vijeće ima pravo?
 • Pravo na savjetovanje
 • Savjetovanje o otkazima
 • Ostali postupci savjetovanja
 • Pravo na suodlučivanje
 • Kada uskratiti suglasnost?
 • Nadomjesna odluka
 • Sklapanja sporazuma s poslodavcem
 • Uvjeti za rad radničkog vijeća
 • Korištenje radnog vremena
 • Sjednica radničkog vijeća
 • Odnos radničkog vijeća i sindikata
 • Informiranje radnika
 • Skup radnika
 • Izvješće o radu radničkog vijeća
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Nastupanje pred sudom
 • Raspuštanje radničkog vijeća ili isključenje člana
 • Radničko vijeće i plaće
 • Definicija plaće
 • Kako se određuje plaća
 • Načini ugovaranja plaća u kolektivnim ugovorima
 • Pravo na povećanu plaću
 • Naknada plaće
 • Bruto i neto plaća
 • Porezi, prirezi i doprinosi
 • Isplata plaće i naknada plaće
 • Primjer obračuna plaća