8. Rad nije roba2020-12-06T22:40:51+00:00

Osnove ekonomije rada

Ekonomija rada proučava funkcioniranje i dinamiku tržišta rada, uključujući faktore koji utječu na efikasnost rada i načine određivanja plaća radnika. Ove teme bitne su za sindikalni rad ne samo zato što su povezane s kolektivnim pregovaranjem, nego i zato što su važne za nadzor pravilnog obračunavanja plaća radnika, kao i praćenje zapošljavanja, te radnih uvjeta općenito. Sadržaj tečaja obuhvaća funkcioniranje tržišta rada, sustav plaća i nagrađivanja, obračun plaća, te osnove financijskog izvještavanja.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti kako funkcionira tržište rada i koja je uloga sindikata na njemu,
 • upoznati se s različitim sustavima određivanja plaća i nagrađivanja radnika,
 • naučiti kontrolirati ispravnost obračuna plaće,
 • upoznati se s temeljnim pojmovima vezanim uz financijske izvještaje.

Pregled sadržaja:

 • Tržišna ekonomija
 • Društvena uloga rada
 • Ponuda i potražnja za radom
 • Tržište rada i nezaposlenost
 • Uloga države na tržištu rada
 • Uloga sindikata na tržištu rada
 • Upravljanje radom u poduzeću
 • Organizacija i sistematizacija poslova
 • Radni učinak
 • O čemu ovisi visina plaće
 • Struktura plaće
 • Načini ugovaranja i određivanja plaća
 • Kolektivni ugovori i plaće
 • Definicija plaće
 • Sastavni dijelovi plaće
 • Porezi i doprinosi
 • Pravo na povećanu plaću
 • Naknada plaće
 • Isplata plaće
 • Sadržaj obračuna plaće
 • Temeljni financijski izvještaji
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o promjeni vlasničke glavnice
 • Izvještaj o novčanom toku
Go to Top