Osposobljavanja povjerenika radnik za zaštitu na radu (1. razina)

Tečaj “Glas radnika u zaštiti na radu – Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu” namijenjen je povjerenicima radnika za zaštitu na radu, te predstavlja prvu razinu osposobljavanja za obavljanje ove važne funkcije.

Tečaj obrađuje osnovne pojmove zaštite na radu, subjekte zaštite na radu, ulogu i rad povjerenika radnika za zaštitu na radu, te uvod u procjenu rizika i pravila zaštite na radu.

Ciljevi

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

  • razumjeti prava i obveza različitih subjekata zaštite na radu,
  • razumjeti ulogu povjerenika radnika za zaštitu na radu, te njegovih prava i odgovornosti u odnosu na radnike i poslodavca,

  • naučiti koristiti sindikalni pristup rješavanju problema vezanih uz zaštitu na radu,
  • unaprijediti vještine komunikacije s radnicima i poslodavcem,
  • unaprijediti sposobnost prepoznavanja rizika za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu,
  • naučiti se snalaziti u pravilima zaštite na radu,
  • unaprijediti sposobnost prepoznavanja primjene pravila zaštite na radu u prostorima za rad, kao i uočavanja propusta.

Pregled sadržaja

Zaštita na radu i sindikat
Osnovni pojmovi zaštite na radu
Pravni okvir zaštite na radu u RH
Tko je tko u zaštiti na radu
Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu
Povjerenik radnika za zaštitu na radu
Stručnjak zaštite na radu
Odbor zaštite na radu
Radničko vijeće
Inspektorat rada
Uloga povjerenika radnika za zaštitu na radu
Prava i obaveze povjerenika radnika za zaštitu na radu
Uvjeti za rad i zaštita djelovanja
Nadzor provedbe zaštite na radu
Odnos sa sindikatom i ostalim subjektima zaštite na radu
Prevencija
Sadržaj procjene rizika
Rizici za zdravlje i rizici za sigurnost
Osnovna i posebna pravila zaštite na radu
Najčešći propusti u primjeni pravila zaštite na radu